+32 497 93 32 44 info@perusica.be

Privacybeleid deelnemers activiteiten

 1. Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de deelnemers aan de activiteiten (bijvoorbeeld de concerten, chrysantenverkoop, …) van sociaal geëngageerd jongerenorkest Perusica vzw (hierna: Perusica).

2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Perusica verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Voor ticketverkoop en inschrijving voor onze activiteiten, verzending of levering van een bestelling
• Voor servicemailing voor en/of na uw bezoek, om contact op te nemen in geval van programmawijziging of annulering
• Voor het versturen van informatie over en uitnodigingen voor onze activiteiten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken :
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
• Privé-contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, adres We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Door deelname aan een activiteit van Perusica, stemt u ermee in dat er foto’s, geluids- of beeldopnames van de activiteit worden gemaakt. Perusica kan dit materiaal verzameld tijdens de publieke activiteiten gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

3.1.Verwerkers De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van een externe dienstverlener voor het opslaan en verwerken van gegevens, het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen en de ondersteuning van de website. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

3.2.Ontvangers Wij delen persoonsgegevens niet met externe partijen, tenzij u ons hier toestemming voor geeft of hier expliciet om vraagt (zie 6: uw rechten omtrent uw gegevens). Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

4. Bewaartermijn

Perusica bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrek. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Perusica verbindt zich ertoe de gegevens die zijn verschaft voor de aankoop van tickets, en/of om op de hoogte te blijven van concerten en andere activiteiten van Perusica meteen te verwijderen bij uitschrijving.

5. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de documenten die persoonsgegevens bevatten;
• Aan onze medewerkers wordt enkel toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;
• Alle personen die namens Perusica van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig. Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

6. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op:
• inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
• verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn;
• verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt;
• beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het ontvangen van informatie en uitnodigingen voor onze activiteiten (via de uitschrijfmogelijkheid in onze e-mails ). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (zie ook 3.2 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden: ontvangers).
Via het e-mailadres info@perusica.be kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be

8. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Perusica kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 21/09/2018